صفحه اصلي > گزارش پروژه ها و طرح ها > طرح جامع بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت 
 

 

گزارش طرح جامع بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت پالايشگاه لاوان

خرداد ماه  1395

 

اهداف طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت

به منظور ارتقاء كيفيت و كميت فرآورده هاي نفتي و تغيير الگوي توليد و همچنين صيانت از محيط زيست، طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت در دستور كار قرار گرفت. پس از اجراي اين طرح كيفيت فرآورده هاي توليدي شركت پالايش نفت لاوان بر اســاس استــاندارد ســـال 2005 اروپـــا  (EURO FOUR)خواهد بود به گونه اي كه ميزان گوگرد نفت گاز و
 نفت سفید تولیدی به ترتیب از PPM 10,000 و PPM 8,000 به PPM 50 و PPM 40 كاهش مـــي يابد و بنزین تولیدی به بنزین Euro 4 ارتقاء خواهد یافت.

 


روند اجراي پروژه هاي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت

1- انجام مطالعات امكان سنجي (Feasibility  Study)

-   مطالعات امكان سنجي پروژه در سال 1383 توسط شرکت های ناموران و Beicip Franlab فرانسه انجام پذیرفته است.

2- طراحي بنيادي (Basic Design)

-    طراحي بنیادی پروژه های تقطیر و سرویسهای جانبی، در سال 1385 توسط شرکت ناموران انجام گردید.

-    طراحي بنيادي واحدهای 1300، 1500 و 1600 از پروژه تحت لیسانس، در سال 1385 از سوی شرکت Axens فرانسه انجام گردید.

-    طراحي بنيادي واحد 1700 از پروژه تحت لیسانس و واحد 1900 از پروژه سرویسهای جانبی در سال 1388 از سوی شرکت Siirtec nigi ایتالیا انجام گردید.

3- ارزيابي زيست محيطي اجراي پروژه ها و اخذ تأييديه از سازمان حفاظت محيط زيست كشور جهت اجراي پروژه ها

4- اجراي پروژه به روش مهندسي ، خريد و ساخت (E.P.C.C)

 

 

مقايسه توليد فرآورده هاي نفتي در شرايط قبل و  پس از اجراي پروژه هاي طرح بهبود فرايند و بهينه سازي ظرفيت

نام فرآورده

واحد

اندازه گيري

وضعيت پیش از

اجراي طرح جامع

وضعيت کنونی*

وضعيت پس از

اجراي طرح جامع

گاز مايع

تن در روز

30

95

200

بنزين موتور

ليتر در روز

(1)1،030،000

(1)2،150،000

(2)2،800،000

سوخت جت

ليتر در روز

---

---

(3)650,000

نفت گاز

ليتر در روز

1،780،000

(3)3،050،000

(3)2,320,000

نفت كوره

ليتر در روز

1،692،000

1،800،000

2،400،000

گوگرد

تن در روز

---

---

30

نفتای سبک و سنگین

ليتر در روز

---

1،300،000

---

پالايش نفت خام

بشكه در روز

30,000

56,000

56,000

(1): اکتان بنزین تولید شده 87 می باشد.

(2): بنزین با استاندارد Euro 4

(3): استاندارد Euro 4

* با احتساب خوراک 56,000 بشکه در روز

 

 

مشكلات و پيچيدگي اجراي پروژه ها در واحدهاي پالايشي در حال كار

از شاخصه هاي مهم اجراي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت پالايشگاه لاوان،‌ انجام عمليات اجرايي پروژه هاي در حال احداث در مجاورت واحدهاي زنده و در حال كار است كه اين امر منجر به موارد زیر می گردد:

          ایجاد شرايط خاص عملیاتی

          افزايش مضاعف صعوبت كاری

          افزایش احتمال بروز خسارتهاي جاني و مالي

          افزایش مراقبت هاي جدي و مستمر به منظور حفظ نيروي انساني به عنوان مهمترين و ارزشمندترين دارايي سازمان

          افزایش احتمال اختلال و توقف در روند توليد

          افزایش مراقبتهاي جدي و مستمر به منظور صيانت از سرمايه هاي ملي، دستگاهها و تجهيزات فرآيندي در حال كار

 

از جمله اقداماتي كه با هدف اجراي مداوم و مستمر پروژه ها و تضمين پيشرفت قابل قبول آنها در عين حفظ و صيانت از تداوم عمليات توليد در حال انجام است:

          انجام مراقبتهاي جدي و مستمر

          ايجاد هماهنگي كامل اجرايي بين بخش هاي پروژه اي و جاري و تشكيل جلسات مستمر جهت تعامل سازنده در اين زمينه

          حفظ و صيانت از امكانات و تأسيسات سيستم جاري پالايشگاه به ويژه تأسيسات زيرزميني كه در محدوده فعاليت پيمانكاران و در مجاورت محوطه هاي در اختيار  آنها قرار دارد و لحاظ نمودن مراقبتهاي دقيق امنيتي

          مراقبت و محافظت از نيروي انساني،‌ تجهيزات و دستگاههاي پالايش در محدوده مشترك فعاليتها بين سيستم جاري و پروژه اي

          نظارت كامل بر حسن اجراي كار از سوي پيمانكاران به لحاظ مراعات نمودن ضوابط و مقررات بهداشت، ايمني و محيط زيست

          در نظر گرفتن تمهيدات لازم و دقت مضاعف در خصوص حفظ نظم و ترتيب در روند اجراي كار از سوي پيمانكاران به ويژه در زمينه عمليات حفاري و خاكبرداري

 

نفرساعت كار بدون حادثه در اجراي پروژه ها

ردیف

پروژه

نفر-ساعت

1

پروژه احداث واحدهای تقطیر

2,400,000

2

پروژه احداث واحدهای تحت لیسانس

4,900,000

3

پروژه احداث واحدهای سرویسهای جانبی

8,200,000

مجموع نفر ساعت مصرفی بدون حادثه ناتوان كننده

15,500,000