صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 

 
عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره MO-9957 درخصوص اجاره شناور 35000 تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی (مجوز شماره 39926324)-(میزان سپرده- 36،827،769،600 ريال)-(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000066 )1399/11/29
مناقصه عمومی RLS-98356-LA درخصوص خرید BUTTERFLY VALVE (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000060)99/11/01
مناقصه عمومی RLS-98353-LA درخصوص خرید S/P FOR RUSTON GAS TURBINES (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900005899/11/01
مناقصه عمومی RLS-98335-LA درخصوص خرید BOILER & HEAT EXCHANGER TUBE (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000055)99/11/01
مناقصه عمومی RLS-98334-LA درخصوص خرید RETURN BEND (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000057)99/11/01
مناقصه عمومی RLS-98333-LA درخصوص خرید HEAT EXCHANGE TUBE (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000054)99/11/01
مناقصه عمومی RLS-98289-LA درخصوص خرید S/P FOR BHARAT PUMPS & COMPRESSORS (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000052)99/11/01
مناقصه عمومی RLP-91730-LA درخصوص خرید CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMP(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000051)99/11/01
مناقصه عمومی RLP-91727-LA درخصوص خرید مجموعه کامل نردبان کابل (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000050)99/11/01
مناقصه عمومی RLP-91726-LA درخصوص خرید GAS OIL (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000049)PERMANENT MAGNETIC FILTER99/11/01
مناقصه عمومی RLP-91724-LA درخصوص خرید PIPE & ELBOW (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000048)99/11/01
مناقصه عمومی RLP-71523-LA درخصوص خرید PIPE & FITTING (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000047)99/11/01
مناقصه عمومی RLD-93001-LA درخصوص خرید CENTRIFUGAL OVERHUNG HORIZONTAL (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000053)99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92987-LA درخصوص خرید PIPE & FIN TUBE (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000056)99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92984-LA درخصوص خرید TUBE FOR HEATER (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000059 )99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92983-LA درخصوص خرید PIPE (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000061 )99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92971-LA درخصوص خرید PIPE & FITTING (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000062)99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92969-LA درخصوص خرید FLOW-X SERIES PANEL MOUNTED SOLUTIONSMANUFACTUE SPIRIT-IT (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000063 )99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92951-LA درخصوص خرید تریلر پمپ )-(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000064)99/11/01
مناقصه عمومی RLD-92949-LA درخصوص خرید GAS ANALYZER H2 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000065 )99/11/01
آگهی مناقصه عمومی RLP-91721-LA درخصوص خرید THREE PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR H-COMPACT SIEMENS (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000039)99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLP-91718-LA درخصوص خرید FOAM CHAMBERS (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000037)99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92985-LA درخصوص خرید FITTING (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000034 )99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92982-LA درخصوص خرید CHEMICAL INJECTION PUMP شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000035 )99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92981-LA درخصوص خرید SULPHUR GUARD CATALYST (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000036 )99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92980-LA درخصوص خرید،تعویض و نصب عایق قسمت RADIATION شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000038)99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92979-LA درخصوص خرید FITTING شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000040 )99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92978-LA درخصوص خرید VERTICAL ELECTROMOTOR DRIVEN PUMP (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000043(99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-92968-LA درخصوص خرید رله حفاظتی زیمنس سری 7SJ602 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000041(99/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-82859-LA درخصوص خرید DIAPHRAGM VALVE GEMU-(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900004299/10/21
آگهی مناقصه عمومی RLD-72727-LA درخصوص خرید FLANGE FACER شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000033 99/10/21
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-81657-LA موضوع خرید راکتور شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900003299/09/20
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-81582-LA موضوع خرید P/F DPV BALL VALVE BODY شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900003199/09/20
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-71486-LA موضوع خرید PLATE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900002999/09/20
• مناقصه عمومی تقاضای RLD-92974-LA موضوع خرید خودروی پودر پاش آتشنشانی شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900002799/09/20
• مناقصه عمومی تقاضای RLD-92973-LA موضوع خرید خودروی آب پاش آتشنشانی شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900002899/09/20
• مناقصه عمومی تقاضای RLD-92972-LA موضوع خرید خودروی کفساز آتشنشانی شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900003099/09/20
مناقصه شماره MO-9936 درخصوص اجاره شناور 5000 تنی جهت حمل MTBE ازمبداً بندر ماهشهر به مقصد جزیره لاوان99/9/30
مناقصه شمارهMO-9916 - پیش سازی و نصب لوله کشی و فلزکاری تعمیرات اساسی واحدهای 1600/1700/1800/1900/840099/9/1
مناقصه شمارهMO-9919 - تعمیرات اساسی واحدهای 1600/1700/1800/1900 در سال 139999/9/1
مناقصه شمارهMO-9922 - انجام تخلیه و بارگیری راکتور RA-160199/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLS-98246-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور HEAT EXCHANGER TUBE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900002299/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLS-98239-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور HEAT EXCHANGER TUBE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900001999/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLS-98190-LA موضوع خرید قطعات یدکی TRIVENI STEAM TURBINE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900001799/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLS-98188-LA موضوع خرید قطعات یدکی TRIVENI STEAM TURBINE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900001599/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLS-98187-LA موضوع خرید قطعات یدکی TRIVENI STEAM TURBINE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900001699/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLD-92944-LA موضوع خرید FLANGE FACING شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900002399/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91701-LA موضوع خرید STEAM TRAP شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900002199/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91700-LA موضوع خرید RADIANT CAST TUBE SUPPORT شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900001899/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-81655-LA موضوع خرید میتر آلتراسونیک شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900001499/9/1
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91715-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور دوربین ضد انفجار برند SIQURA شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 209909376900000299/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91713-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور ROTARY GLOBE CONTROL VALVE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000499/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91712-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور P/F SIEMENS MICROSAM شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000599/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91710-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور ELECTRICAL HEATER BUNDLE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000799/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91709-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور ELECTRICAL HEATER BUNDLE شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900001099/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91708-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور FRONT & REAR TUBE PLATEشماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900001299/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91707-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور B.P.C.L.NAINI ALLAHABAD مدل C-1303A/B شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900001199/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91706-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور B.P.C.L.NAINI ALLAHABAD مدل C-1601A/B شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000999/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91705-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور B.P.C.L.NAINI ALLAHABAD مدل C-1602A/B شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000899/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91704-LA موضوع خرید TUBE PULLER برند KRAIS به همراه لوازم جانبی شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000699/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91703-LA موضوع خرید vertical Tube & Tube Sheet شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900000399/8/05
• مناقصه عمومی تقاضای RLD-62577-LA موضوع خرید vertical electromotor driven pump شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:209909376900001399/8/05
مناقصه شمارهMO-9851 در ارتباط با حمل و نقل دریایی محموله¬ها و کالاهای عملیاتی 99/07/12
مناقصه شمارهMO-9927 درخصوص اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی پالایشگاه99/07/05
مناقصه عمومی RLP-91670-LA خرید COMPLETE MECH . SEAL & AUXILIARY SYSTEM99/07/0199/07/10
مناقصه عمومی RLS-98173-LA خرید قطعات یدکی توربین گازی 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91699-LA خرید RADIANT CAST TUBE SUPPORT99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91698-LA خرید TUBE BUNDLE جهت استفاده در مبدل های واحد تقطیر 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91694-LA خرید SEKO PLUNGER PISTON PUMP 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91695-LA خرید مبدل حرارتی99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91693-LA خرید TUBE BUNDLE جهت استفاده در واحد کاتالیستی99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91692-LA خرید لوازم یدکی دستگاههای کروماتوگرافی گازی زیمنس 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91689-LA درخصوص خرید پمپ روغن 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91688-LA خرید شیرهای برقی روتورک و قطعات یدکی 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91683-LA درخصوص خرید قطعات یدکی سنسور آنالایزرهای رطوبت 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-91681-LA درخصوص خرید TUBE SEAL 99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-81641-LA درخصوص خرید Amberlit ROC 11099/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-81631-LA خرید S/P for Phoenix Level Gauge99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLD-92906-LA خرید قطعات یدکی کمپرسور MYCOM99/07/0199/07/15
مناقصه عمومی RLP-81601-LA خرید قطعات یدکی کولر واحد تبدیل کاتالیستی99/07/0199/07/15
مناقصه شمارهMO-9905 - تعمیرات اساسی بخش یونیفاینر واحد 15001399/06/16
مناقصه شمارهMO-9720 در خصوص تعمیرات اساسی مخزن R-900699/06/02
مناقصه شمارهMO-9915 در مورد اجاره شناور 35000 تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی 99/6/15
مناقصه شمارهMO-98102 در خصوص اجاره شناور 5000 تنی جهت حمل MTBE از مبدأ بندر ماهشهر به مقصد جزیره لاوان99/6/10
مناقصه عمومی RLD-92904-LA درخصوص خرید GC ANALYZER99/05/20
مناقصه عمومی RLD-92900- LA درخصوص خرید PONA & PIONA AGILENT99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91677-LA درخصوص خرید قطعات کمپرسور99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91676-LA درخصوص بازطراحی و ساخت کولر خنک کننده ژنراتور توربین های بخار99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91675-LA درخصوص خرید TUBE SUPPORT99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91674-LA درخصوص خرید PRESSURE SAFETY AND RELIEF VALVE99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91673-LA درخصوص طراحی و ساخت یک دستگاه الکترو پمپ گریز از مرکز99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91672-LA درخصوص خرید Alfa Laval Packinox Expansion Joint99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91671-LA درخصوص خرید LEVELTRANSMITTER99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91669-LA درخصوص خرید FREE OR BALL FLOAT STEAM TRAP99/05/20
مناقصه عمومی RLP-91668-LA درخصوص خرید لوله و اتصالات فایبر گلاس99/05/20
مناقصه عمومی RLP-71336-LA درخصوص خرید BENDING TUBE99/05/20
مناقصه عمومی RLS-67022-LA درخصوص خرید قطعات یدکی توربین گازی99/05/20
مناقصه شمارهMO-98104 در خصوص تعمیرات اساسی توربو کمپرسور1302
آگهی مناقصه شماره MO-9895 درمورد اجاره شناور 35000 تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی
مناقصه عمومی RLS-82823- LA درخصوص خرید CENTRIFUGAL PUMP99/03/11
مناقصه عمومی RLS-87899- LA درخصوص خرید GASKET99/03/10
استعلام فنی RLD-72721-LA موضوع خرید : ELECTRICAL HEATER bundle َ99/03/25
استعلام فنی RLP-71414-LA موضوع خرید : ELECTRICAL HEATER bundle َ99/03/25
استعلام فنی RLP-71443-LA موضوع خرید : ELECTRICAL HEATER bundle 99/03/25
مناقصه MO-9867 در خصوص استحصال فلزات گرانبهای کاتالیست مستعمل بنزین سازی 99/03/10
استعلام فنی RLP-71468-LA در موضوع خرید : EBRO BUTTERFLY VALVE َ99/02/2099/03/10
مناقصه عمومی RLD-82890- LA درخصوص خرید Vertical Grinding and Lapping Machine99/02/18
مناقصه عمومی RLP-81665- LA درخصوص خرید Flammable Gas Detector99/02/18
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 401/99/ م ک ل درخصوص خرید شیرآلات99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 402/99/ م ک ل درخصوص خرید الکتروموتور99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 400/99/ م ک ل درخصوص خرید شیرآلات99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 394/99/ م ک ل درخصوص خرید قطعات یدکی آنالایزر99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 396/99/ م ک ل درخصوص خرید لوله و اتصالات99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 397/99/ م ک ل درخصوص خرید شیرالات99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 399/99/ م ک ل درخصوص خرید شیرآلات99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 398/99/ م ک ل درخصوص خرید COMPLETE H2 MAKE UP COOLER99/02/15
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 395/99/ م ک ل درخصوص خرید FLOATING HEAD99/02/15
مناقصه شماره MO-9888 در خصوص انجام کلیه امور مرتبط با خرید و بازنگری دانش فنی و انجام خدمات مهندسی99/01/27
مناقصه شماره MO-98102 در خصوص اجاره شناور 500 تنی جهت حمل MTBE 99/01/27
مناقصه شماره MO-9869 در خصوص رنگ آمیزی خطوط لوله واحدهای پالایش 99/01/27
مناقصه شماره MO-9785 در خصوص اجاره شناور 3500تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی99/0/2699/01/10
مناقصه شماره MO-9783 در خصوص احداث مرکز داده شرکت پالایش نفت لاوان بصورت خرید و ساخت99/01/1899/02/18
مناقصـه شمـاره 384/98/ م ک ل درخصوص خرید ALLOY STEEL PIPE98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 389/98/ م ک ل درخصوص خرید FINNED TUBE98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 381/98/ م ک ل درخصوص خرید MANUAL ATMOSPHERIC DISTILATION APPARATUS98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 382/98/ م ک ل درخصوص خرید MANUAL PENSKY-MARTENS CLOSED UP FLASH POINT98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 377/98/ م ک ل درخصوص خرید KSB PUMP LIMITED98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 376/98/ م ک ل درخصوص خرید CARBON MOLECULER SIEVE98/12/1298/12/28
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 390/98/ م ک ل درخصوص خرید خودوری آمبولانس98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 386/98/ م ک ل درخصوص خرید خودوری آتش نشانی98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 387/98/ م ک ل درخصوص خرید تجهیزات BENTLY NEVADA98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 393/98/ م ک ل درخصوص خرید MOISTURE ANALYZER98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 392/98/ م ک ل درخصوص خرید CENTRIFUGAL PUMP98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 391/98/ م ک ل درخصوص خرید ماده جاذب98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 385/98/ م ک ل درخصوص خرید میتر آلتراسونیک98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 378/98/ م ک ل درخصوص خرید VERTICAL ELECTRO MOTOR DRIVEN PUMP98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 383/98/ م ک ل درخصوص خرید الکتروموتور98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 369/98/ م ک ل درخصوص خرید BUTTERFLY VALVE98/12/1298/12/28
مناقصـه شمـاره 388/98/ م ک ل درخصوص خرید FINNED TUBE98/12/1298/12/28
مناقصه شماره MO-9859 خصوص خدمات مشاوره و طراحی مجموعه ورزشی و آمفی تئاتر 98/12/06
مناقصه شماره MO-9865 در خصوص انجام تعمیرات مکانیک دستگاه ها 98/11/23
مناقصه شماره MO-9881 درخصوص تهيه، طبخ و توزيع غذا98/11/20
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 370/98/ م ک ل درخصوص خرید MOV ACTUATOR COMPLETE98/11/11
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 371/98/ م ک ل درخصوص خرید لوازم یدکی شیرهای کنترل دیافراگمی پالیشر98/11/11
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 372/98/ م ک ل درخصوص خرید CONTROL VALVE98/11/11
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 375/98/ م ک ل درخصوص خرید SIEMENS POSITIONER98/11/11
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 373/98/ م ک ل درخصوص خرید BUTTERFLY VALVE98/11/11
مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 374/98/ م ک ل درخصوص خرید BUTTERFLY VALVE98/11/11
مناقصه عمومی RLL-981266 درخصوص خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات98/11/2
مناقصه عمومی RLS-88015- LA درخصوص خرید LINE PIPE98/11/2
مناقصه عمومی RLD-82854- LA درخصوص خرید AIR DRYING PACKAGE98/11/2
مناقصه عمومی RLD-82851- LA درخصوص خرید VISCOMETER BATH98/11/2
مناقصه عمومی RLD-82849- LA درخصوص خرید ACTIVATED CARBON98/11/2
مناقصه عمومی RLD-82840- LA درخصوص خرید GENERATOR98/11/2
مناقصه عمومی RLP-81646- LA درخصوص خرید S/P FOR SMITH VANE P.D. METERS98/11/2
مناقصه عمومی RLP-81642- LA درخصوص خرید مخزن نیتروژن98/11/2
مناقصه عمومی RLL-981150 درخصوص خرید سینی کابل98/09/26
مناقصه عمومی RLS-87963- LA درخصوص خرید Jumbo Bag Gunny98/09/26
مناقصه عمومی RLS-87954- LA درخصوص خرید P/F RUSTON GAS TURBINE98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82839- LA درخصوص خرید دستگاه اندازه گیری مقدار گوگرد98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82838- LA درخصوص خرید AUTOMATIC CLOUD ANDPOUR POINT98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82833- LA درخصوص خرید S/P FOR RUSTON GAS TURBINE GENERATOR98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82831- LA درخصوص خرید COMPLETE GEARBOX98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82830- LA درخصوص خرید قطعات یدکی سیستم کنترل زیمنس98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82829- LA درخصوص خرید آسانسور مسافر بر به همراه نصب و راه اندازی98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82794- LA درخصوص خرید متعلقات مربوط به SEALING مخازن98/09/26
مناقصه عمومی RLD-82789- LA درخصوص خرید AIR DRIVEN HYDROSTATIC TEST PUMP98/09/26
مناقصه عمومی RLP-81636- LA درخصوص خرید قطعات یدکی سیستم اعلان حریق98/09/26
مناقصه عمومی MQ-9847 در خصوص اجرای خدمات پشتیبانی
مناقصه عمومی MQ-9842 در خصوص نوسازی و بهسازی سیستم مانیتورینگ
booklet_es-9872
mm-9871
مناقصه عمومی MQ-9733 در خصوص خرید تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت الکترونیک
مناقصه شماره 9851-MO در ارتباط با حمل و نقل دریایی محموله ها و کالاهای عملیاتی از بندر چارک به جزیره لاوان و بالعکس
مناقصه شماره MO-9846 درخصوص تامین نیروی انسانی استاد کار ماشینری
استعلام فنی RLP-81597-LA موضوع خرید : Gas Oil Permanent Magnetic Filter98/07/30
آگهی مناقصه عمومی RLS-87864- LA درخصوص خرید BUTTERFLY VALVES98/07/25
آگهی مناقصه عمومی RLP-81630- LA درخصوص خرید TUBE BUNDLE98/07/25
آگهی مناقصه عمومی RLS-87883- LA درخصوص خرید BUTTERFLY VALVES98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLS-87880- LA درخصوص خرید DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLD-82828- LA درخصوص خرید P/F ATLAS COPCO COMPRESSOR98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLD-82824- LA درخصوص خرید شیرآلات98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLD-82822- LA درخصوص خرید واتر جت دیزلی98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLD-82819- LA درخصوص خرید دستگاه ارتعاش سنج98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLD-82816- LA درخصوص خرید دستگاه اندازه گیری مقادیر اکسیژنت در مواد نفتی98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLD-82813- LA درخصوص خرید ACCESSORISE G.C FOR ANALYSIS98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLD-82812- LA درخصوص خرید ACCESSORISE G.C FOR ANALYSIS98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLP-81628- LA درخصوص خرید الکتروموتور98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-81627- LA درخصوص خرید لوله و اتصالات98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-81623- LA درخصوص خرید ESDV COMPLETE98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-81620- LA درخصوص خریدCENTRIFUGAL PUMP98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLP-81600- LA درخصوص خریدLOCAL FLOW METER 98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLP-81592- LA درخصوص خرید قطعات SEALING مخازن98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLS-77624- LA درخصوص خرید شیر آلات98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLS-77552 درخصوص خرید شیر آلات98/07/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-81590- LA درخصوص خریدCOMPLETE LOADING ARM 98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLP-71560- LA درخصوص خرید لوله 98/07/10
آگهی مناقصه عمومی RLP-71551- LA درخصوص خرید دستگاه اندازه گیری مقادیر اکسیژنت در مواد نفتی98/07/10
استعلام فنی RLP-71426-LA موضوع خرید : Gate Valve Class 150 DN500 PN16
تقاضای شماره : M0-9845 موضوع خرید : ساخت فونداسیون و شلتر پکیج خالص سازی نیتروژن پالایشگاه لاوان
تقاضای شماره : MO-9742 موضوع خرید : تعمیر پوشش لوله های مدفون در باندوال مخازن شرکت پالایش نفت لاوان و رفع اشکال باندوال و رفع اشکال
تقاضای شماره : RLD-82816-LA موضوع خرید : دستگاه اندازه گیری مقادیر اکسیژنیت در مواد نفتی10/07/98
تقاضای شماره : RLD-82812-LA موضوع خرید : ACCESSORISE G.C FOR ANALYSIS10/07/98
تقاضای شماره : RLP-81620-LA موضوع خرید : GIRDLESTONE COMPLETE CENTRIFUGAL PUMP10/07/98
تقاضای شماره : RLP-81600-LA موضوع خرید : LOCAL FLOW METER10/07/98
تقاضای شماره : RLP-71560-LA موضوع خرید : FISHER CONTROL PRESSURE REGULATOR10/07/98
تقاضای شماره : MO-9821 موضوع خرید : احیاء کاتالیست واحدهای U-300 و U-1500
تقاضای شماره : MO- 9838 موضوع خرید : اجاره شناور 5000 تنی جهت حمل فراورده MTBE از بندر امام خمینی به مقصد جزیره لاوان
تقاضای شماره : MO- 9808 موضوع خرید : فاز دوم پروژه جداسازی آب آشامیدنی از آب باغبانی
تقاضای شماره : RLP-81610-LA موضوع خرید : FLANGE15/06/98
تقاضای شماره : RLS-87806-LA موضوع خرید : HEAT EXCHANGER AND CONDENSER TUBE30/06/98
تقاضای شماره : RLD-82810-LA موضوع خرید : LIGHT NAPHTA HYDROTREATING CATALYST15/06/98
تقاضای شماره : RLD-82785-LA موضوع خرید : دستگاه آنالایزر پساب15/06/98
تقاضای شماره : RLP-81609-LA موضوع خرید : اتصالات15/06/98
تقاضای شماره : RLP-81605-LA موضوع خرید : اتصالات15/06/98
تقاضای شماره : RLP-81599-LA موضوع خرید : TUBE SEAL FOR R-900715/06/98
تقاضای شماره : RLP-81598-LA موضوع خرید : TUBE SEAL FOR R-9020 & 901915/06/98
تقاضای شماره : RLP-81594-LA موضوع خرید : TUBE SEAL FOR R-900115/06/98
تقاضای شماره : RLP-81578-LA موضوع خرید : TWP-Pneumatic Torque Multipliers15/06/98
تقاضای شماره : RLS-77712-LA موضوع خرید : SIEMENS POSITIONET15/06/98
تقاضای شماره : RLP-71572-LA موضوع خرید : PIPE-6" T&C SCH.40 SMLS ASME B36.10M15/06/98
تقاضای شماره : RLP-71554-LA موضوع خرید : PFOR ENDRESS+HAUSER Dissolved Oxygen Measurement LIQUISYS-M15/06/98
مناقصه عمومی MQ-9825 در خصوص اجاره دو دستگاه یدک کش
مناقصه عمومیMQ-9815 تعمیرات اساسی توربو کمپرسور1302
مناقصه عمومی MQ-9814 در خصوص ترمیم، مقاوم سازی و اعمال پوشش ضد حریق
مناقصه شماره MO_97134 در خصوص احداث واحد تقطیر در خلاء جدید به صورت EPC
مناقصه شماره MO_9806 در خصوص تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی
آگهی مناقصه عمومی RLP-87760- LA درخصوص خرید BUTTERFLY VALVES98/05/15
آگهی مناقصه عمومی RLP-81582- LA درخصوص خرید P/F DPV (BRAND) BALL VALVE98/05/15
آگهی مناقصه عمومی RLP-81580- LA درخصوص خرید SPECIAL TUBE SUPPORT98/05/15
آگهی مناقصه عمومی RLP-81579- LA درخصوص خرید P/F ATLAS COPCO COMPRESSOR98/05/15
آگهی مناقصه عمومی RLP-71479- LA درخصوص خریدGATE VALVE 98/05/10
آگهی مناقصه عمومی RLL-980193 درخصوص خرید ماشین بکس هوائی98/04/31
آگهی مناقصه عمومی RLS-87759- LA درخصوص خرید HARD QUALITY BRASS PLATE98/04/31
آگهی مناقصه عمومی RLS-87746- LA درخصوص خرید control cabinet98/04/31
آگهی مناقصه عمومی RLS-77676- LA درخصوص خرید P/F ENDRESS + HAUSER98/05/10
مناقصه شماره MO-97112 در خصوص دیوار کشی گود زباله مشترک با شرکت نفت فلات قاره
مناقصه شماره MO-9802 در خصوص طراحی ، نصب و راه اندازی کوره جدید H-0101 واحد تقطیر شماره یک به همراه کلیه ملزومات
مناقصه MO_9801 در خصوص طاراحی ،خرید ، ساخت و راه اندازی مخزن جدید98/03/21
مناقصه شماره mo-97130 در خصوص تامین نیروی انسانی به منظور انجام سرویس های دوره ای و نگهداشت توربین های بخار مولد برق و کمپرسورهای گاز گردشی پالایشگاه
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید spare part for national instruments تقاضاي شماره RLP-71566- LA 98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید CHECK VALVE تقاضاي شماره RLS-77735- LA98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید دستگاه میزان اندازه گیری مقادیر سولفور و نیتروژن تقاضاي شماره RLD-72782- LA 98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید SEALING مخازن تقاضاي شماره RLP-71570- LA98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید S/P ATLAS COPCO COMPRESSOR تقاضاي شماره RLP-71568- LA 98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید لوله و اتصالات تقاضاي شماره RLP-71567- LA98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید STRUCTURED BED PACKING تقاضاي شماره RLP-71564- LA 98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید P/F RUSTON GAS TUVBINE GENERATOR تقاضاي شماره RLP-71562- LA 98/02/30
آگهی مناقصه عمومی درخصوص خرید P/F TRAY T-101 تقاضاي شماره RLP-71546- LA98/02/30
استعلام فنی تقاضای شماره : RLP-71460-LA موضوع خرید : TUBE SEAL FOR R-9007 َ30/02/1398
استعلام فنی تقاضای شماره : RLP-71337-LA موضوع خرید : 30/02/1398
استعلام فنی تقاضای شماره : RLP-61327-LA موضوع خرید : Pipe 1/4" brass ASTM B43 OD 13.7mm THK 2.1 mm30/02/1398
استعلام فنی تقاضای شماره : RLP-61242-LA موضوع خرید : PIPE 6” SMLS SCH 120 A312-TP32130/02/1398
استعلام فنی تقاضای شماره : RLD-62590-LA موضوع خرید : ساخت SUPERHEATED STEAM SAMPLING COOLER30/02/1398
مناقصه شماره MO-97123 در خصوص تهیه و طبخ و توزیع غذا در رستوران های شرکت پالایش نفت لاوان
مناقصه شماره MO-9747 در خصوص تعويض سقف اتاق كنترل آب و بخار ، توربين گازي ، مركز برق آب شيرين ساز و اتاق تزريق مواد شيميايي
آگهی مناقصه عمومی RLP-71555- LA درخصوص خرید شیرآلات98/02/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-77709- LA درخصوص خرید ماده شیمیائی MDEA98/02/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-72774- LA درخصوص خرید ماده شیمیائی 98/02/20
آگهی مناقصه عمومی RLP-72773- LA درخصوص خرید CHEMICAL INJECTION PACKAGE98/02/20
آگهی مناقصه عمومی Rls-77661 درخصوص خرید LINE PIPE98/02/15
آگهی مناقصه عمومی RLP-71544 درخصوص خرید tube bundle98/02/15
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 287/97/ م ک ل درخصوص خرید SEKO PLUNGER PISTON PUMP
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 292/97/ م ک ل درخصوص خرید PLATE
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 288/97/ م ک ل درخصوص خرید PLATE
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 279/97/ م ک ل درخصوص خرید باطری جهت توربین های بخار
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 291/97/ م ک ل درخصوص خرید GLOBE VALVE
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 289/97/ م ک ل درخصوص خرید GATE VALVE
آگهی مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره 290/97/ م ک ل درخصوص خرید P/F ENDRESS + HAUSER
آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه شماره MO-97122 در خصوص اجاره شناور جهت حمل معیانات گازی
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLP-71529-LA موضوع خرید : دوربین ضد انفجار97/12/20
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLP-71524-LA موضوع خرید : Flame Detector97/12/20
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLP-71536-LA موضوع خرید : تجهیزات سیستم اینترکام97/12/20
مناقصه عمومی RLS-77671- LA درخصوص خرید GATE VALE97/12/20
مناقصه عمومی RLS-77675- LA درخصوص خرید PLATE97/12/20
مناقصه عمومی RLS-77672- LA درخصوص خرید GATE VALE97/12/20
مناقصه عمومی MQ-97113 عمليات ترميم و لكه گيري روكش آسفالتي جاده هاي يوتيليتي97/11/23
مناقصه عمومی RLP-71494- LA درخصوص خرید STEAM TRAP97/10/30
مناقصه عمومی RLS-77592- LA درخصوص خرید STEAM TRAP97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71527- LA خرید AC THREE PHASE SQUIRREL 97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71523- LA درخصوص خرید لوله97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71521- LA درخصوص خرید FLEXIBLE HOSE97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71519- LA درخصوص خرید plate97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71518- LA درخصوص خرید PLATE97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71510- LA خرید TEMPERATURE HEAD TRANSMITTER97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71508- LA خرید لوازم یدکی سیستم آب بندی مخازن97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71506- LA خرید قطعات سیستم آب بندی سقف شناور مخازن97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71504- LA درخصوص خرید کاتالیست97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71503- LA درخصوص خرید کاتالیست97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71492- LA درخصوص خرید آنالالیزر97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71491- LA درخصوص خرید round bar97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71485- LA درخصوص خرید MICHELL CERAMIC 97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71483- LA درخصوص خرید lift check valve97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71403- LA درخصوص خرید الکتروموتور97/10/30
مناقصه عمومی RLP-71456- LA درخصوص ساخت دمپر کوره97/10/15
مناقصه عمومی MQ-9786 در خصوص تعمیرات توربین گازی شماره یک
مناقصه عمومی RLP-71493- LA درخصوص خرید ON / OFF VALVE97/09/25
مناقصه عمومی RLL-971461 درخصوص خرید الکترود97/09/25
مناقصه عمومی RLD-72758- LA درخصوص خرید کمپرسور هوای تنفسی97/09/25
مناقصه عمومی RLD-71467-LA درخصوص ساخت کامل فیلترهای پمپ97/09/20
مناقصه عمومی MQ-9746 در خصوص تعمیر سقف و بدنه انبار کالا
مناقصه عمومی RLP-71474- LA درخصوص خرید قطعات پمپ پتکو97/09/25
مناقصه عمومی RLP-71473- LA درخصوص خریدPRESSURE SAFETY AND RELIEF VALVE SIZE 297/09/25
مناقصه عمومی RLP-71465- LA درخصوص خرید PLATE97/09/25
مناقصه عمومی RLP-71463- LA درخصوص خرید TUBE97/09/25
مناقصه عمومی RLP-71461- LA درخصوص خرید سیستم سیلینگ مخازن97/09/25
مناقصه عمومی RLP-71458- LA درخصوص خرید TUBE97/09/25
مناقصه عمومی RLP-71453- LA درخصوص خرید INTER & AFTER COOLER97/09/25
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLL-971367-LA موضوع خرید : اقلام امداد ونجات97/09/10
مناقصه عمومی RLS-77508-LA موضوع خرید : HEAT EXCHANGER &CODENSER TUBE 97/09/25
مناقصه عمومی RLS-77522- LA موضوع خرید : HEAT EXCHANGER TUBE 97/09/10
مناقصه عمومی MO-9740 درخصوص خرید احداث ساختمان جدید HSE و توسعه ایستگاه آتش نشانی97/09/10
مناقصه عمومی RLS-77549- LA درخصوص خرید قطعات توربین گازی97/09/10
مناقصه عمومی RLS-77519-LA درخصوص خرید قطعات کمپرسور97/09/10
مناقصه عمومی RLP – 71452 درخصوص خرید CONTROL GLOBE VALVE97/09/10
مناقصه عمومی RLD-72749- LA درخصوص خرید خودروی امداد و نجات97/09/10
مناقصه عمومی RLP – 77532- LA درخصوص خرید GATE VALVE97/07/3097/08/15
مناقصه عمومی RLP – 71369- LA درخصوص خرید P/F FLOWSERVE VERTICAL 97/07/3097/08/15
مناقصه عمومی RLP – 61311- LA درخصوص خرید قطعات فن های هوائی97/07/3097/08/15
مناقصه عمومی RLL – 971155 درخصوص خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات97/07/3097/09/09
استعلام فنی قطعات مخزن RLD-72740-LA97/07/30
مناقصه عمومی RLD – 72742- LA درخصوص خرید یک دستگاه لیفتراک 5 تن 97/06/3197/07/15
مناقصه عمومی RLP – 71393- LA درخصوص خرید قطعات کمپرسور97/06/3197/07/15
مناقصه عمومی RLP – 71407- LA درخصوص خرید ESDV FOR PREHEATED MIXED CRUDE97/06/0397/06/30
مناقصه عمومی RLP – 71403- LA درخصوص خرید THREE PHSE INDUCTION MOTOR97/06/0397/06/30
مناقصه عمومی RLP – 71392- LA درخصوص خرید THREE PHSE INDUCTION MOTOR97/06/0397/06/30
مناقصه عمومی RLP – 71387- LA درخصوص خرید پکیج جامد ساز و دانه بندی گوگرد97/06/0397/06/30
مناقصه عمومی RLP – 71372- LA درخصوص خرید S/P FOR FLOWSERVE VERTICAL 97/06/0397/06/30
مناقصه عمومی MO-9751 درخصوص استفاده از خدمات Crane Barge
مناقصه عمومی RLP – 71361- LA درخصوص خرید خرید قطعات کوره 97/05/25
مناقصه عمومی RLP – 71384- LA درخصوص خرید MIXER FOR CRUDE OIL TANK97/05/25
مناقصه عمومی RLP – 71375- LA درخصوص خرید DELUGE VALVE97/05/25
مناقصه عمومی RLP – 71371- LA درخصوص خرید S/P FOR FLOWSERVE VERTICAL & MULTISTAGE PUMP97/05/25
مناقصه عمومی RLP – 71365- LA درخصوص خرید قطعات کوره97/05/25
مناقصه شماره MO-9748 در خصوص اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLS-77421-LA موضوع خرید : قطعات یدکی توربین گازی 1397/05/25
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLD-62700-LA موضوع خرید : یک دستگاه خودرو پودر پاش آتش نشانی1397/05/25
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLD-62699-LA موضوع خرید : یک دستگاه خودرو آب پاش آتش نشانی1397/05/25
مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLD-62698-LA موضوع خرید : یک دستگاه خودرو کفساز آتش نشانی1397/05/25
مناقصه عمومی شماره RLP-71355-LAدر خصوص خرید خرید پمپ واحد 2000 1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLS-77368-LA در خصوص خرید SCREW OIL PUMP 1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLS-77367-LA در خصوص خرید قطعات یدکی توربین گازی 1397/05/05
مناقصه عمومی شمارهRLP-71370-LA در خصوص خرید SIEMENS POSITIONER1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLP-71368-LA در خصوص خرید P-F FLOWSERVE HORIZONTAL PUMP 1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLP-71367-LA در خصوص خرید P/F H-FLOWSERVE PUMP1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLP-71366-LA در خصوص خرید الکتروموتور 1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLP-71363-LA در خصوص خرید P.F MILTON ROY DOSING PUMP1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLP-71362-LA در خصوص خرید P/F H-1011397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLP-71360-LA در خصوص خرید SPARE PARTS FOR HOWDEN COMPRESSOR 1397/05/05
مناقصه عمومی شماره RLD-62577-LA در خصوص خرید WEBRTICAL ELECTROMOTOR DRIVEN PUMP1397/05/05
استعلام فنی شماره RLD-62589-LA
مناقصه عمومی RLS – 67297- LA درخصوص خرید P/F RUSTON GAS TURBINE97/04/05
مناقصه عمومی RLD – 72708- LA درخصوص خرید COMPLETE FLOWSERVE CEN.PUMP97/04/05
مناقصه عمومی RLP – 71355- LA درخصوص خرید CENTRIFUGAL PUMP97/04/05
مناقصه عمومی RLP – 71349- LA درخصوص خرید الکتروموتور97/04/05
مناقصه عمومی RLP – 71348- LA درخصوص خرید FLAME DETECTOR97/04/05
مناقصه عمومی RLP – 71335- LA درخصوص خرید P/F ; RUSTON GAS TURBINE97/04/05
مناقصه شماره MO-9693 در خصوص لایه روبی ، تصفیه و لجن زدائی رسوبات نفتی مخازن 9006 و 9023
مناقصه شماره MO-9715 و MO-9720 در خصوص تعمیرات اساسی مخازن R-9001 و R-9006
مناقصه شماره MO-9705 در مورد اجرای پروژه توربین pack pressure به صورت EPC
مناقصه شماره MO-9704 در ارتباط با حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی از بندر چارک به جزیره لاوان1397/03/05
مناقصه شماره MO-9703 در خصوص احداث پارکینگ ها و سایبانهای مناطق صنعتی و غیر صنعتی واقع در سطح پالایشگاه و ساخت و نصب سوله انبار کالا شرکت پالایش نفت لاوان1397/03/05
مناقصه عمومی RLS – 67297- LA درخصوص خرید P/F RUSTON GAS TURBINE97/03/15
استعلام فنی RLD-62589-LA خرید : دستگاه CENTRIFUGAL SANITARY PUMP97/03/15
استعلام فنی RLD-62438-LA خرید : P/F SMITH METERS97/03/15
استعلام فنی RLP-61269-LA خرید : SPARE PARTS FOR H-150197/02/15
استعلام فنی RLP-61208-LA خرید :اتصالات کوره 97/02/15
استعلام فنی RLP-61147-LA خرید : ACID WASH97/02/15
استعلام فنی RLL-961414 خرید : INNER PROBE97/02/15
استعلام فنی RLL-960939 خرید : Hand Held Calibration Device97/02/15
استعلام فنی RLL-960277 موضوع خرید :گرمكن القايي97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61314- LA درخصوص خرید قطعات فن های هوائی97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61313- LA درخصوص خرید XV-COMPLETE ASSY97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61312- LA درخصوص خرید LEVEL GAUGE97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61311- LA درخصوص خرید قطعات فن های هوائی97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61310- LA درخصوص خرید P/F:BURTON CORBLIN97/02/15
مناقصه عمومی RLS – 67271- LA درخصوص خرید P/F : SULZER PUMP97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61309- LA درخصوص خرید الکتروموتور97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61306- LA درخصوص خرید PLATE97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61295- LA درخصوص خرید S/P FOR SVT97/02/15
مناقصه عمومی RLD – 62684- LA درخصوص خرید تیوب باندل97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61330-LA درخصوص خرید شیرآلات97/02/15
مناقصه عمومی RLP – 61315- LA درخصوص خرید STEAM TRAP97/02/15
مناقصه شماره MO9683 در خصوص تهیه ،طبخ،و توزیع غذا در رستوران های شرکت
مناقصه عمومی RLP – 61290- LA درخصوص خرید PLATE96/12/27
مناقصه عمومی RLP – 61286- LA درخصوص خرید لوله و اتصالات96/12/27
مناقصه عمومی RLD – 62670- LA درخصوص خرید دستگاه خم کن96/12/27
مناقصه عمومی RLD – 62669- LA درخصوص خرید دستگاه خم کن لوله و پروفیل96/12/27
استعلام فنی : RLD-61242-LA دستگاه لوله واتصالات96/12/25
استعلام فنی RLD-61205-LA دستگاه pressure safty valve96/12/25
آگهی مناقصه عمومی – RLP 61187 خرید قطعات واحد تبدیل کاتالیستی 96/11/30
مناقصه RLD – 62666- LA درخصوص خرید یک دستگاه لیفتراک 5 تن96/11/15
مناقصه RLD – 62634- LA درخصوص ساخت مجموعه کامل پمپ AIR SEPARATOR96/11/15
مناقصه RLD – 62630- LA درخصوص خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری96/11/15
مناقصه RLD – 52331- LA درخصوص خرید دو دستگاه كمپرسور پرتابل96/11/15
مناقصه RLD – 62461- LA درخصوص خرید یک دستگاه تریلی کشنده96/11/15
مناقصه RLD – 62644- LA درخصوص خرید یک دستگاه High capacityradial drill with full accessories96/11/10
مناقصه RLD – 62463- LA درخصوص خرید جرثقیل 130 تن96/11/10
مناقصه RLD – 62642- LA درخصوص خرید یک دستگاه Horizontal Lathe Machine96/11/10
مناقصه RLD – 62641- LA درخصوص خرید یک دستگاه فرز96/11/10
مناقصه RLD – 62654- LA درخصوص خرید یک دستگاه Hydraulic rough terrain crane96/11/10
مناقصه RLD – 62467- LA درخصوص خرید جرثقیل 300 تن96/11/10
مناقصه RLD – 62462- LA درخصوص خرید جرثقیل 35 تن96/11/10
مناقصه RLD – 62446- LA درخصوص خرید یک دستگاه لیفتراک 10 تن96/11/10
مناقصه RLD – 62444- LA درخصوص خرید یک دستگاه لیفتراک 15 تن96/11/10
اجرای تعمیرات اساسی اسکله دومنظوره
مناقصه MO-9664 لایروبی حوضچه پسماند مواد نفتی و تصفیه سه فازی پسماند موجود در آن
مناقصـه RLS – 67085- LA خرید قطعات یدکی کولر هوایی 96/10/30
مناقصه RLD – 62565- LA خرید خودرو بالابر آتش نشانی 32 متری 96/10/30
مناقصه RLP – 61278- LA خرید دستگاه پکیج هیدروژن96/10/30
مناقصه RLP – 61274- LA درخصوص خرید ماده جاذب 96/10/30
مناقصه RLP – 61254- LA خرید 2عدد OIL PUMP96/10/30
مناقصه RLD – 62648- LA خرید یک دستگاه واتر جت دیزل96/10/30
مناقصـه RLD – 62647- LA خریددستگاه TEST BENCH96/10/30
مناقصه RLD – 62645- LA خرید CNC-CONTROLLED VERTICAL MACINE96/10/30
مناقصه RLD 62643- LA خرید CIRCULAR WELDING MACHINE96/10/30
مناقصه RLD – 62635- LA خرید 4دستگاه موتور جوش دیزل96/10/30
مناقصـهRLD – 62603- LA خرید HORIZONTAL LATHE MACHINE 96/10/30
قطعات مربوط به سیستم مربوط سیستم SEALING96/10/15
P/F U-1500 ESDV ,S –UNIFINER SECTION96/10/15
خرید یک دستگاه شیر اطمینان به شماره PSV-1600396/10/15
استعلام قطعات یدکی آلیس چمبر RLD-62528-LA96/08/15
استعلام قطعات یدکی آلیس چمبر RLD-62497-LA96/08/15
مناقصه عمومی درخصوص خرید قطعات کوره RLD – 61214- LA 96/08/15
مناقصـه RLD – 62560- LA درخصوص خرید SHUT OFF VALVE96/07/25